Trestnoprávna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve

Zdroj verejné zdravotníctvo, 1/2011 Článok poskytuje analýzu vybraných skutkových podstát trestných činov šírenia toxikománie, podávania alkoholických nápojov mládeži apodávania anabolických látok, ktoré súvisia strestnoprávnou zodpovednosťou uplatňovanou vrámci verejného zdravotníctva. Cieľom článku je najmä charakteristika pojmov súvisiacich suvedenými trestnými činmi, ako aj sankcií, ktoré sú snimi späté.

 
Edukačná aktivita v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev

Zdroj verejné zdravotníctvo, 1/2011 Uznesením vlády SR č.131/2010 bol dňa 17.3.2010 schválený Národný program prevencie ochorení srdca a ciev. Súčasťou programu je aj projekt edukácie obyvateľstva o prevencii cievnych chorôb. Cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii cievnych ochorení, ktorých prevalencia a incidencia na Slovensku je vysoká, a tak prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva v Slovenskej republike v dlhodobej perspektíve. Pre vzdelávanie laickej verejnosti sa zriadil edukačný portál Cievny pacient s adresou www.cievy.sk.