submenu
Články
submenu
dátum 24.02.2013 18:40 autori kategórie kľúčové slová literatúra
Edukačná aktivita v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev

 

Na Slovensku bolo v rámci Kardio-vaskulárneho programu počas rokov 1978-1989 vyšetrených  484 185 ľudí vo veku 30-59 rokov (Riečanský, Egnerová, 1991).

Zistilo sa, že 20% vyšetrenej populácie trpí na kardiovaskulárne ochorenia. Z toho 10,7% na arteriálnu hypertenziu, 0.6% prekonalo infarkt myokardu, 0,9% na anginu pectoris. Výskyt rizikových faktorov bol nasledovný: diabetes mellitus 4.0%, obezita 32.3%, fajčenie 28.3%, hypercholesterolémia 17,6%. Zistenia boli dôležitým predpokladom pre plánovanie a zabezpečenie primárnej a sekundárnej prevencie. Vďaka dlhoročnému trvaniu programu sa znalosti o rizikových faktoroch aterosklerózy stali vo verejnosti známejšie.

 

Choroby cievneho systému patria k najčastejším ochoreniam obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku, významne sa podieľajú na hospitalizácii a aj na úmrtnosti. Sú to ochorenia s veľmi negatívnym dopadom na kvalitu života a práceschopnosť.

Dňa 17.3.2010 bol schválený uznesením vlády SR č.131/2010 Národný program prevencie ochorení srdca a ciev. Program je venovaný zlepšeniu primárnej a sekundárnej odbornej starostlivosti v odbore kardiológia a angiológia.

Medzi úlohy programu patrí vytváranie špecializovaných a intenzívnych angiologických oddelení. Tieto tzv. koncové pracoviská majú zabezpečiť  diagnostiku, liečbu a potrebnú intenzívnu angiologickú starostlivosť na najvyššej úrovni. Takéto centrá sú vybavené adekvátne personálne – angiológmi, kardiológmi, angiorádiológmi a angiochirurgami, využívajúcimi dostupné moderné modality farmakoterapie, neinvazívnej a invazívnej cievnej diagnostiky, endovaskulárnej a chirurgickej liečby. Úlohou je vytvorenie špecializovaných angiologických pracovísk tak aby v SR bolo jedno na 1 - 1,5 milión obyvateľov v produkčnom a poprodukčnom veku. V súčasnosti je jedno v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a druhé vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, Perspektívou je tretie pracovisko v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. 

Ďalšou úlohou je získanie relevantných údajov o chorobnosti, hospitalite, invalidizácii a úmrtnosti pri periférnych obliterujúcich artériových chorobách, hĺbkovej venóznej trombóze a ich štatistické spracovanie v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií.

V oblasti najzávažnejších cievnych chorôb (obliterujúce choroby periférnych a prívodných mozgových artérií, aneuryziem brušnej aorty a hĺbkovej žilovej trombózy) je úlohou zlepšiť ich prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu a zhodnotiť možnosti ich skríningu v rizikových skupinách obyvateľstva.

Súčasťou programu je aj projekt edukácie obyvateľstva o prevencii cievnych chorôb. Cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii cievnych ochorení, ktorých prevalencia a incidencia na Slovensku je vysoká, a tak prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva v Slovenskej republike v dlhodobej perspektíve.

Pre vzdelávanie laickej verejnosti sa zriadil edukačný portál Cievny pacient s adresou www.cievy.sk. Odborným garantom edukačného portálu je hlavný odborník MZ SR v angiológii MUDr. Augustín Mistrík.