submenu
Články
submenu
dátum 24.02.2013 18:41 autori kategórie kľúčové slová literatúra
Trestnoprávna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve

 

Objektom trestného činu šírenia toxikománie je ochrana ľudského života a zdravia pred zneužívaním návykových látok iných než alkohol. Na spáchanie trestného činu šírenia toxikománie Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa, ktorý iného zvádzal alebo podporoval v zneužívaní návykovej látky inej než je alkohol, alebo iného na takúto činnosť podnecoval alebo ju šíril. Zároveň sa tu taktiež jedná aj o ohrozovací trestný čin, pri ktorom sa na vyvodenie zodpovednosti nevyžaduje, aby bol poškodený aj skutočne konaním páchateľa ovplyvnený a návykové látky požil.

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom (priamy úmysel), alebo vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel).

Pod inou návykovou látkou než je alkohol sa rozumejú omamné, psychotropné a ostatné látky, ktoré sú spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka, jeho rozpoznávacie schopnosti, jeho ovládacie schopnosti, alebo sociálne správanie.

Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje, alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov. Na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa a zároveň navádzanie, podporovanie alebo podnecovanie iného na zneužívanie inej návykovej látky nezje alkohol, alebo na šírenie toxikománie. Pod zvádzaním treba rozumieť najmä konanie páchateľa, ktorý naviedol iného na zneužívanie inej návykovej látky než je alkohol, pričom spôsoby zvádzania môžu byť rôzne ( napríklad prehováranie na požitie látky, predvádzanie spôsobu používania látky). Podporovaním sa rozumie konanie páchateľa, ktorý poskytol inému pomoc, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť pri zneužívaní inej návykovej látky než je alkohol (napríklad zabezpečenie injekčnej striekačky, miestnosti, kde môže látku aplikovať, poskytnutie rady ako látku aplikovať, utvrdzovanie o správnosti užívania látky).

Pod podnecovaním sa rozumie činnosť páchateľa, ktorou zamýšľa vyvolať u iných osôb (nejedná sa tu o individuálne určené osoby) rozhodnutie na zneužívanie inej návykovej látky ako je alkohol (napríklad slovný prejav osoby v televízii, v ktorom schvaľuje - odporúča požívanie iných návykových látok). Pod šírením sa rozumie akékoľvek konanie páchateľa, ktoré je zamerané na rozšírenie zneužívania iných návykových látok než je alkohol (tlačou, cez internet, ústnou propagáciou). Pri tejto skutkovej podstate trestného činu, by súd mohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia slobody.

Odňatím slobody na tri až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin voči chránenej osobe, alebo verejne. Pod chránenou osobou sa napríklad rozumie dieťa, tehotná žena, blízka osoba, odkázaná osoba, osoba vyššieho veku (nad 60 rokov), alebo chorá osoba. Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný obsahom písomnosti alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo ak je spáchaný pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami. V tomto prípade, by už trestný súd nemohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest.