submenu
Články
submenu
dátum 19.03.2014 13:59 kľúčové slová literatúra
Mikrocirkulácia v sliznici čreva a jej vzťah k IBD

 

   Príčiny Crohnovej choroby a colitis ulcerosa sú zatiaľ pomerne  nejasné. Je však zrejmé, že nezvyčajnosti podmieňujúce patogenézu  zápalových chorôb čreva sa neobmedzujú len na klasické imunitné  bunky. Podmieňujú ich aj neimunitné bunky.


   Mikrocirkulácia má kľúčovú úlohu pri imunitnej homeostáze črevnej  sliznice riadením rozsahu putovania PMNG a iných buniek z ciev do  priestoru mimo nich (Deban et al., 2008). Počas chronického zápalu  všeobecne a zápalu čriev zvlášť má osobitnú úlohu vstup rôznych  buniek do sliznice čreva, invázia baktérií a cudzích antigénov,  angioneogenéza a riadenie priebehu zápalu mikrocirkuláciou steny  čriev. Mikrocirkulácia čreva má závažnú úlohu pri spustení, udržaní a  trvaní zápalu. Riadi tiež púť zápalových buniek z ciev do  medzibunkového priestoru. Na skutkovej podstate chronického  zápalu sa zúčastňujú aj lymfatiká.  Ovládajú opuch tkaniva, únik  PMNG (Polymorfných Neutrofilných Granulocytov) z ciev, čistenie  postihnutého tkaniva od antigénov baktérií, aj od zápalových  chemokínov. Sú tiež zdrojom neimunitných bunkových cieľov  v liečebnej intervencii (Danese,2011).


   Pri chronickom zápale v postihnutej mikrocirkulácii čriev počas zápalov čriev (Immflama-tory Bowel Diseases, IBD) nastávajú veľké poruchy funkcie. Aktivovaním endotelu vzniká funkčný fenotyp, ktorý zahrňuje tvorbu chemokínov, cytokínov, leukínov, zrážanie krvi a angiogenézu. Crohnova choroba acolitisulce-rosa, sú klasické chronické zápalové choroby čriev, ktoré poškodzujú žalúdok a črevá.V ostatných desaťročiach sa opisuje úloha ciev pri IBD. Abnormity podmieňujúce patogenézu IBD sa neobmedzujú na klasické na imunite sa podieľajúce T aj B lymfocyty, makrofágy a dendritové bunky. Význam majú aj bunky, ktoré sa na imunitných mechanizmoch nezúčastňujú. Pri spustení a pri udržovaní zápalového procesu má všeobecne ústrednú úlohu mikrocirkulácia (Deban et al., 2008, Ferenčík et al., 2009).Endotel má rôzne biologické úlohy. Má závažnú úlohu pri mnohých fyziologických procesoch. Umožňuje prísun živín do tkaniva, prúdenie krvi, homeostázu tkaniva, putovanie buniek, distribúciu a uskutočnenie obranných, či chorobných procesov, napríklad zápalu. Endotelové bunky majú kľúčovú úlohu počas imunitnej homeostázy sliznice. Riadia druhy a aj počet bielych krvných buniek, ktoré putujú z ciev do tkanív. Endotel(E) je jedným z pilierov priebehu zápalu (Daneseetal.,2007).
   Keď nastane spustenie reakcie ciev, nadobudne E funkčné fenotypy buniek, ktoré tvoria leukíny.  Je schopný privodiť lipnutie PMNG, nadobudnúť prokoagulačné aktivity, či spustiť novotvorbu ciev (Layne et al., 2011). Novšie informácie o úlohe E pramenia zo štúdií kultúr endotelu z pupočníkových vén ľudí (Human Umbilical Vein Endothelial Cells, HUVEC). Je však zrejmé, že HUVEC nemôžu nahrádzať špecializovanú mikrovaskulatúru. Dôležitým bo-dom obratu pri definovaní príspevku Emikrocirkulácie k chronickému zápalu čriev je model Bionaetal.,1997.