submenu
Všeobecné obchodné podmienky
submenu

Všeobecné podmienky používania portálu www.mediedu.sk

 

1. Ochrana obsahu a designu

Obsah a design portálu je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti portálu bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa mediedu.sk je zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Obsah

Dokumenty a grafika uverejnená na tomto portáli môže obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Informácie sú priebežne dopĺňané a menené. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek robiť vylepšenia a/alebo úpravy do produktov a postupov, ktoré sú tu popísané.

Tieto stránky môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym zdravotným rizikám, chorobám, lekárskym postupom a kondičným podmienkam. Tieto informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných a kondičných problémov. Ak máte, alebo sa domnievate, že budete mať zdravotné problémy, vždy ich prekonzultujte so svojím praktickým alebo odborným lekárom.

3.   Definície

3.1  Služba - Službou sa rozumie prístup na portál www.mediedu.sk prevádzkovaný poskytovateľom a využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tohto portálu (ďalej len "služba").

3.2  Registračné podmienky - Podmienky používania služby.

3.3  Poskytovateľ - Poskytovateľom služby je spoločnosť AXON PRO s.r.o. , Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 387 811, IČ DPH: SK 2020304440

3.4 Používateľ - Používateľom služby je každá fyzická osoba, ktorá vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár pod podmienkou, že odoslaný registračný formulár bude poskytovateľom akceptovaný. Odoslaním registračného formulára poskytovateľovi vyslovuje používateľ bezpodmienečný súhlas s registračnými podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať.

4. Registrácia používateľa

4.1 Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.

4.2 Prístup k službe je podmienený zadaním správneho prístupového hesla (resp.registračného čísla) používateľa, zadanie správneho prístupového hesla (reg.čísla) používateľa je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia služby. Heslo (reg.číslo) používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla (reg.čísla) vznikla škoda aj poskytovateľovi, prípadne tretej osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu používateľ.

5. Ochrana osobných údajov

Používateľ svojou registráciou dáva súhlas na spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyplnených v registračnom formulári prevádzkovateľa portálu po dobu pokiaľ bude registrovaným používateľom služby. Používateľ môže požiadať o zrušenie jeho užívateľského prístupu a to písomne na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ portálu www.mediedu.sk môže sledovať a kontrolovať diskusie, odkazy a iné. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za obsah akýchkoľvek materiálov poskytnutých užívateľmi v rámci diskusií. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz alebo komentár, alebo jeho časť.

6. Pravidlá používania portálu www.mediedu.sk

6.1 Používateľ je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito registračnými podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.

6.2 Používateľ služby sa zaväzuje používať službu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.

6.3 Používateľ služby sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

6.4 Používateľ služby sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci služby, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby používateľ sprostredkoval, tento výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov poskytovateľovi služby resp. iným osobám.

7. Práva poskytovateľa

7.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť registračné podmienky.

7.2 Poskytovateľ si vyhradzuje pravo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi.

7.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa k službe.

7.4 Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

7.5 Poskytovateľ má právo rozposielať používateľom správy formou elektronickej pošty na propagačné účely svojich produktov a služieb, alebo produktov a služieb tretích strán. Používateľ potvrdením registračného formulára súhlasí s doručovaním správ s takýmto obsahom.

7.6 Poskytovateľ má právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť obsah týchto Všeobecných podmienok používania portálu

8.  Odkazy

Obsah týchto stránok môže obsahovať odkazy, ktoré Vám dovolia opustiť tieto stránky a prejsť na stránky tretích strán. Prevádzkovateľ portálu www.mediedu.sk nezodpovedá za obsah týchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy na základe prístupu k týmto stránkam..

9. Inzercia tretích strán

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

10. Záverečné ustanovenia

10. 1 Práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa týmito registračnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

10. 2 Tieto podmienky používania portálu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.8.2012 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať`